Art. 20. - [Świadectwo zdrowia potwierdzające spełnienie wymagań weterynaryjnych dla handlu zwierząt] - Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1075 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  20.  [Świadectwo zdrowia potwierdzające spełnienie wymagań weterynaryjnych dla handlu zwierząt]
1. 
Spełnienie wymagań weterynaryjnych, o których mowa w art. 19, jest potwierdzane w świadectwie zdrowia wystawionym przez urzędowego lekarza weterynarii tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z którego są wysyłane zwierzęta.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
5. 
Badanie kliniczne, o którym mowa w art. 19 ust. 1, przeprowadza się w gospodarstwie pochodzenia zwierząt, w miejscu gromadzenia zwierząt lub w pomieszczeniu podmiotu prowadzącego działalność określoną w art. 1 pkt 1 lit. c.