Art. 16. - [Wysyłanie przywiezionego materiału biologicznego z terytorium RP do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej] - Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1075 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  16.  [Wysyłanie przywiezionego materiału biologicznego z terytorium RP do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej]

Dopuszcza się wysyłanie przywiezionego materiału biologicznego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli:

1)
są spełnione wymagania weterynaryjne niezbędne do prowadzenia handlu tym materiałem;
2)
przesyłka tego materiału jest zaopatrzona w oryginał świadectwa zdrowia wystawionego przez urzędowego lekarza weterynarii państwa, z którego przywieziono ten materiał, albo kopię tego świadectwa poświadczoną zgodnie z art. 50 ust. 2 rozporządzenia 2017/625, a także we wspólny zdrowotny dokument wejścia wystawiony przez granicznego lekarza weterynarii.