Art. 15. - [Warunki przywozu niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego] - Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1075 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  15.  [Warunki przywozu niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego]
1. 
Dopuszcza się przywóz niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego, jeżeli:
1)
są spełnione wymagania zdrowotne, sanitarne, higieniczne, techniczne, technologiczne i organizacyjne zabezpieczające przed zagrożeniem epizootycznym lub epidemicznym lub zapewniające właściwą jakość tych produktów, obejmujące w szczególności:
a)
wymagania zdrowotne dla zwierząt, z których lub od których są pozyskiwane produkty, lub
b)
wymagania sanitarne dla poszczególnych etapów pozyskiwania, wytwarzania lub przetwarzania tych produktów, lub
c)
wymagania zdrowotne dla tych produktów, lub
d)
wymagania dla osób wykonujących określone czynności w ramach pozyskiwania, wytwarzania lub przetwarzania tych produktów, lub
e)
sposób i zakres przeprowadzania urzędowej kontroli pozyskiwania, wytwarzania lub przetwarzania tych produktów w państwie, z którego są sprowadzane, oraz po ich wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
f)
warunki i sposób pakowania, przepakowywania, przechowywania lub magazynowania tych produktów, w tym wymagania dotyczące opakowań, lub
g)
wymagania dla znakowania tych produktów, lub
h)
wymagania dla sposobu i zakresu prowadzenia dokumentacji oraz okresu jej przechowywania, lub
i)
wymagania dla środków transportu i warunków transportowania tych produktów

- zwane dalej "wymaganiami zdrowotnymi dla niejadalnych produktów", określone dla przywozu danego rodzaju niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego;

2)
przesyłka produktów jest zaopatrzona w oryginał świadectwa zdrowia.
2. 
Świadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno:
1)
być wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii tego państwa trzeciego, z którego są przywożone niejadalne produkty pochodzenia zwierzęcego;
2)
potwierdzać, że zostały spełnione wymagania zdrowotne dla niejadalnych produktów, w tym wymagania określone w przepisach Unii Europejskiej;
3)
być sporządzone co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym jest przeprowadzana kontrola w punkcie kontroli granicznej lub miejscu innym niż punkt kontroli granicznej.
3. 
(uchylony).