[Stosowanie aktów Komisji Europejskiej] - Art. 2a. - Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. - Dz.U.2021.276 t.j. - OpenLEX

Art. 2a. - [Stosowanie aktów Komisji Europejskiej] - Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.276 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  2a.  [Stosowanie aktów Komisji Europejskiej]
1. 
Do spraw objętych ustawą stosuje się akty Komisji Europejskiej wydane na podstawie kompetencji delegowanych przez Parlament Europejski i Radę, o których mowa w ustawie, zwane dalej "aktami delegowanymi".
2. 
Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wykaz aktów delegowanych.