[Naruszenie obowiązków sprawozdawczych] - Art. 15a. - Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. - Dz.U.2021.276 t.j. - OpenLEX

Art. 15a. - [Naruszenie obowiązków sprawozdawczych] - Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.276 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  15a.  [Naruszenie obowiązków sprawozdawczych]
1. 
Karze pieniężnej w wysokości od 1000 do 100 000 zł podlega podmiot, który:
1)
nie dopełnia obowiązków, o których mowa w art. 8a ust. 2 i 6;
2)
nie przeprowadza badań określonych w art. 8aa ust. 2;
3)
nie przekazuje lub nie przekazuje w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 8aa ust. 5;
3a)
nie dopełnia obowiązków, o których mowa w art. 10 ust. 7;
4)
nie przekazuje lub nie przekazuje w terminie nowych lub zaktualizowanych informacji dotyczących analiz, badań i innych informacji, o których mowa w art. 11a ust. 4;
5)
nie przekazuje lub nie przekazuje w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 11d ust. 1;
6)
nie dopełnia obowiązków, o których mowa w art. 11e;
7)
nie przekazuje lub nie przekazuje w terminie wykazu składników, o którym mowa w art. 11h ust. 2.
2. 
Karę pieniężną nakłada, w drodze decyzji administracyjnej, Prezes Biura.
3. 
Ustalając wysokości kary pieniężnej, Prezes Biura uwzględnia rodzaj naruszenia i jego potencjalny wpływ na zagrożenie dla zdrowia publicznego.
4. 
Karę pieniężną uiszcza się na rachunek budżetu państwa prowadzony przez Prezesa Biura, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu tej kary stała się ostateczna. Od kary pieniężnej nieuiszczonej w terminie nalicza się odsetki ustawowe.
5. 
W sprawach dotyczących administracyjnych kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423, 2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 72), z tym że uprawnienia organu podatkowego przysługują Prezesowi Biura.