[Kara pieniężna] - Art. 8. - Ochrona zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. - Dz.U.2017.2111 - OpenLEX

Art. 8. - [Kara pieniężna] - Ochrona zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2111

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2017 r.
Art.  8.  [Kara pieniężna]
1. 
Organy, o których mowa w art. 7 ust. 1, mogą, w drodze decyzji, nałożyć na podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium karę pieniężną w wysokości od 1000 zł do 50 000 zł za:
1)
udostępnienie solarium małoletniemu;
2)
nieumieszczenie w miejscu udostępniania solarium informacji, o których mowa w art. 6 ust. 1, albo umieszczenie informacji niespełniających wymagań określonych w tym przepisie lub w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2;
3)
reklamę lub promocję usług w zakresie udostępniania solarium;
4)
utrudnianie przeprowadzenia kontroli świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium.
2. 
Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się w szczególności rodzaj i okoliczności naruszenia oraz jego potencjalny wpływ na zagrożenie dla zdrowia publicznego.
3. 
Karę pieniężną uiszcza się na rachunek budżetu państwa, wskazany przez organ, o którym mowa w art. 7 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu tej kary stała się ostateczna. Od kary pieniężnej nieuiszczonej w terminie nalicza się odsetki ustawowe.
4. 
W sprawach dotyczących kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428 i 1537), z tym że uprawnienia organu podatkowego przysługują organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 1.