Rozdział 1 - OCHRONA RYB. - Ochrona ryb i raków na wodach otwartych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.105.874

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1939 r.

I.

OCHRONA RYB.

Wymiary ochronne.

§  1.
Ustanawia się następujące wymiary ochronne, oznaczające długość ryby od początku głowy do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej, dla

jesiotra (Acipenser sturio L.) 100 cm

czeczugi (Acipenser ruthenus L.) 40 "

łososia (Salmo salar L.)

troci (Salmo trutta L.) 35 "

pstrąga strumieniowego (Salmo fario L.) 25 "

pstrąga źródlanego (Salmo fontinalis Mitch.) 25 "

głowacicy (Hucho hucho L.) 40 "

lipienia (Thymallus thymallus L.) 28 "

siei (Coregonus lavaretus L.) 40 "

sielawy (Coregonus albula L.) 18 "

sandacza (Lucioperca lucioperca L.) 35 "

szczupaka (Esox hicius L.) 28 "

leszcza (Abramis brama L.) 25 "

cyrty (Vimba vimba L.) 20 "

brzany (Barbus barbus L.) 25 "

świnki (Chondrostoma nasus L.) 20 "

lina (Tinea tinea L.) 18 "

jazia (Leuciscus idus L.) 20 "

klenia (Leuciscus cephalus L.) 20 "

wzdręgi (Scardinius erythrophtalmus L.) 15 "

płotki (Ruiilus rutilus L.) 15 "

wyrozuba (Rutilus frisii Nordmann) 40 "

węgorza (Anguilla anguilla L.) 35 "

Okresy ochrony.

§  2. 1
Ustanawia się następujące okresy ochrony:

jesiotra od 1 czerwca do 31 lipca,

łososia i troci od 1 października do 31 grudnia,

pstrąga strumieniowego od 15 października do 15 grudnia,

pstrąga źródlanego od 15 października do 15 grudnia,

głowacicy od 15 marca do 15 maja,

lipienia od 15 marca do 15 maja,

siei od 15 października do 31 grudnia,

sielawy od 15 października do 31 grudnia.

Ustanowiony w ustępie pierwszym okres ochrony łososia i troci nie obejmuje biegu rzeki Wisły, począwszy od ujścia rzeki Sanny pod Zawichostem aż do granicy z w. m. Gdańskiem.

Zakazy połowu.

§  3.
Nie wolno dokonywać połowu ryb, które nie osiągnęły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych, jak również połowu ryb w ustanowionym dla nich okresie ochrony.

Ryby złowione przypadkiem wbrew postanowieniom powyższym należy, o ile są żywe, wpuścić bezzwłocznie z całą ostrożnością do tej samej wody, w której je złowiono, ryby zaś, które podczas połowu usnęły, wolno spożytkować we własnem gospodarstwie domowem.

Wyjątki od zakazów połowu.

§  4.
Wojewódzka władza administracji ogólnej może zezwolić na dokonywanie w jeziorze połowu ryb w ustanowionym dla nich okresie ochrony, jeżeli wskutek szczególnych fizycznych warunków jeziora połów ryb tego gatunku w innym czasie jest utrudniony. Zezwolenie udzielone być winno na oznaczony termin, a ograniczone być może wskazaniem rodzajów narzędzi, sposobów wykonywania połowu oraz miejsc łownych jeziora.
§  5.
Wojewódzka władza administracji ogólnej może zezwolić na dokonywanie w ściśle określonych terminach połowu ryb w czasie ustanowionych dla nich okresów ochrony, a także na dokonywanie połowu ryb, które nie osiągnęły ustalonych dla nieb wymiarów ochronnych, jeżeli okaże się to konieczne ze względu na stan zdrowotny lub zwyrodnienie pogłowia, albo jeżeli nadmierna liczebność osobników pewnego gatunku mogłaby stać się szkodliwa dla rozwoju innego cennego gatunku ryb właściwego dla tej wody.
§  6.
Dla celów naukowych wojewódzka władza administracji ogólnej może zezwolić na wyłowienie ściśle oznaczonej liczby ryb, które nie osiągnęły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych, lub w okresie ochrony, określając w zezwoleniu miejsce połowu i okres ważności zezwolenia.
§  7.
W celu sztucznego zapłodnienia i wylęgu podatnych temu zabiegowi gatunków ryb wojewódzka władza administracji ogólnej może zezwolić na wyłowienie ściśle oznaczonej liczby tarlaków w okresie ich ochrony. W zezwoleniu władza oznaczy termin jego ważności oraz obwód rybacki, na który zezwolenie to się rozciąga, a nadto określi ilość zapłodnionej ikry, narybku lub roczniaków, którą korzystający z zezwolenia obowiązany jest zarybić ten obwód.
§  8.
W celu zarybienia innych wód lub pod-chowu ryb w innych wodach wojewódzka władza administracji ogólnej może zezwolić na połów ryb, które nie osiągnęły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych, określając w zezwoleniu okres jego ważności oraz największą ilość sztuk, która może być złowiona.

Ograniczenia czasu trwania połowu, jego sposobu i narzędzi.

§  9.
Zabrania się dokonywania połowu ryb wszelkich gatunków jakiemikolwiek narzędziami w niedziele w czasie od godz. 6 do godziny 20. Zakaz ten nie obejmuje łowienia ryb na wędkę ręczną. Stawne narzędzia połowu jak żaki, skrzydlaki, więcierze, sznury nocne, wędy lub inne narzędzia ruchome, przytwierdzane do brzegów lub dna, można w czasie powyższym pozostawiać w wodzie.
§  10.
Używanie wszelkiego rodzaju narzędzi ruchomych (włoków, niewodów, drygawic - słępów i t. p.), służących do połowu ryb przez ciągnienie, wleczenie, suwanie po wodzie lub dnie, albo przez spławianie z prądem wody, oraz używanie narzędzi służących do połowu przez nagonkę jest wzbronione w czasie od 15 kwietnia do 31 maja a na obszarze województw: białostockiego, nowogródzkiego i wileńskiego w stosunku do wód otwartych, nie stanowiących granicy tych województw z innemi województwami, w czasie od 1 maja do 15 czerwca.
§  11.
Wielkość oczek wszelkiego rodzaju sieci, używanych do połowu ryb, w stanie mokrym winna wynosić od połowy jednego węzła do połowy węzła najbliższego co najmniej 25 mm, w kutlu zaś sieci ciągnionych co najmniej 20 mm.
§  12.
Wojewódzka władza administracji ogólnej może dla połowu, sielaw i stynek zezwolić na używanie przez określony przeciąg czasu sieci o wymiarach oczek mniejszych niż ustalone w § 11, nie mniejszych- wszakże niż 15 mm, a w kutlu sieci ciągnionych 9 mm.
§  13.
Na obszarze województw; warszawskiego, lubelskiego, kieleckiego, łódzkiego, białostockiego, wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego wolno do dnia 31 grudnia 1933 r. sieci o wymiarach oczek ustalonych w § 12 używać do połowu wszystkich gatunków ryb.
§  14.
Wymiary oczek, ustalone w §§ 11 i 12, nie dotyczą sieci, służących do trzebienia chwastu rybnego jak uklei, jazgarzy, cierników i t. p., oraz do zaopatrywania się w ryby, używane na przynętą. Rozmiar tych sieci nie może wszakże przekraczać 20 ni długości i 6 m szerokości, a gęstość ich oczek nie może być mniejsza niż 9 mm od węzła do węzła.
§  15.
Stawnemi narzędziami połowu, przytwierdzanemi do brzegów lub dna, nie wolno przegradzać więcej niż połowy szerokości normalnego łożyska wody. W biegu wód płynących i przy ich ujściu do innej wody przegrody z tych narzędzi wolno umieszczać od obu brzegów w odstępie odpowiadającym co najmniej połowie szerokości normalnego łożyska wody. Ograniczenia powyższe nie mają zastosowania do narzędzi zajmujących mniej niż połowę głębokości wody.
§  16.
Głuszenie ryb pod lodem jest wzbronione.
§  17.
W zezwoleniach na wyjątki od zakazów połowu (§§ 4 - 8), wojewódzka władza administracji ogólnej może również dopuszczać wyjątki od ograniczeń czasu trwania połowu, jego sposobu i narzędzi (§§ 9 - 15).
1 Z dniem 1 października 1936 r. do dnia 30 września 1939 r. zawiesza się moc obowiązującą § 2 ust. 1 w odniesieniu do jesiotrów, łososi i troci w Wiśle i jej dopływach, zgodnie z § 3 rozporządzenia z dnia 24 września 1936 r. o ochronie jesiotrów, łososi i troci w Wiśle i jej dopływach (Dz.U.36.74.530).

Z dniem 1 października 1939 r. do dnia 30 września 1939 r. zawiesza się moc obowiązującą § 2 ust 1 w odniesieniu do jesiotrów, łososi i troci w Wiśle i jej dorzeczu, zgodnie z § 3 rozporządzenia z dnia 24 września 1936 r. o ochronie jesiotrów, łososi i troci w Wiśle i jej dopływach. (Dz.U.36.74.530).