[Kontrola marszałka województwa przez dysponenta Funduszu] - Art. 39a. - Ochrona roszczeń pracowniczych w razie... - Dz.U.2020.7 t.j. - OpenLEX

Art. 39a. - [Kontrola marszałka województwa przez dysponenta Funduszu] - Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.7 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2020 r.
Art.  39a.  [Kontrola marszałka województwa przez dysponenta Funduszu]
1. 
Dysponent Funduszu może przeprowadzać u marszałka województwa kontrole w zakresie:
1)
wydatkowania środków Funduszu zgodnie z przeznaczeniem;
2)
przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu;
3)
właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków Funduszu;
4)
prawidłowości dochodzenia roszczeń na rzecz Funduszu;
5)
prawidłowości wykonania planu finansowego.
2. 
Kontrolowany jest obowiązany udostępnić wszelkie dokumenty i udzielać wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli.