Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.424

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2020 r.
Art.  50.  [Kontrola podmiotów wpisanych do rejestru eksporterów]
1.  Wojewódzki inspektor przeprowadza u podmiotów wpisanych do rejestru eksporterów, które przekażą mu, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego doręczanego na elektroniczną skrzynkę podawczą, do dnia 30 kwietnia danego roku, informację o zamiarze uprawy, wytwarzania, pakowania, sortowania, składowania lub wyprowadzania do państwa trzeciego w tym roku roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów, o których mowa w art. 49 ust. 1, kontrolę urzędową spełniania wymagań importowych państwa trzeciego.
2.  Czynności kontrolne w ramach kontroli urzędowej spełniania wymagań importowych państwa trzeciego mogą być także przeprowadzane przez podmiot wykonujący działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, jeżeli:
1) wymagania importowe państwa trzeciego dopuszczają przeprowadzanie tych czynności przez podmioty inne niż Inspekcja;
2) Główny Inspektor zatwierdził szczegółową metodykę integrowanej produkcji roślin przeznaczonych do wyprowadzenia do państwa trzeciego i udostępnił ją na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat;
3) podmiot wpisany do rejestru eksporterów złożył do podmiotu wykonującego działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin zgłoszenie zamiaru stosowania integrowanej produkcji roślin przeznaczonych do wyprowadzenia do państwa trzeciego.
3.  W przypadku gdy czynności kontrolne w ramach kontroli urzędowej spełniania wymagań importowych państwa trzeciego są przeprowadzane przez podmiot wykonujący działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin:
1) do czynności tych stosuje się przepisy rozdziału 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin;
2) wojewódzki inspektor wydaje podmiotom wykonującym działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin wytyczne dotyczące czynności kontrolnych mające na celu zapewnienie zgodności prowadzenia kontroli urzędowej z wymaganiami importowymi państwa trzeciego;
3) podmiot wykonujący działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzenia tych czynności, w sposób z nim uzgodniony, informacje o wynikach tych czynności w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego doręczanego na elektroniczną skrzynkę podawczą:
a) w terminie 7 dni od dnia zakończenia tych czynności,
b) niezwłocznie na każde wezwanie wojewódzkiego inspektora.