Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.972 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 2019 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  111.  [Stosunek pracy pracowników inspektoratów]
1.  Pracownicy Głównego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz pracownicy wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odpowiednio pracownikami Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa w rozumieniu przepisów tej ustawy.
2.  Przepisy art. 90 ust. 1 2  oraz art. 91 ust. 2 pkt 1 nie dotyczą pracowników, o których mowa w ust. 1.
3.  Pracownicy, o których mowa w ust. 1, którzy otrzymali upoważnienia Głównego Inspektora lub wojewódzkiego inspektora do załatwiania spraw w ich imieniu, są obowiązani spełnić wymagania, o których mowa w art. 91 ust. 2 pkt 3, w terminie do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2 Art. 90 ust. 1 uchylony przez art. 179 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U.2008.227.1505), która weszła w życie z dniem 24 marca 2009 r.