[Stosowanie środków chemicznych na drogach publicznych, ulicach, placach] - Art. 87b. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 87b. - [Stosowanie środków chemicznych na drogach publicznych, ulicach, placach] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2022 r. do: 26 stycznia 2023 r.
Art.  87b.  [Stosowanie środków chemicznych na drogach publicznych, ulicach, placach]
1. 
Na drogach publicznych oraz ulicach i placach środki chemiczne powinny być stosowane w sposób najmniej szkodzący terenom zieleni oraz zadrzewieniom.
2. 
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje środków, jakie mogą być używane w miejscach, o których mowa w ust. 1, oraz warunki ich stosowania, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej oraz odpowiednich warunków utrzymania dróg i bezpieczeństwa korzystania z dróg.