Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.55 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
Art.  62.  [Koszty utrzymania oraz transportu zatrzymanych roślin lub zwierząt]
1.  Koszty transportu oraz utrzymywania żywych okazów gatunków chronionych na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1, zatrzymanych przez właściwe organy, ponosi Skarb Państwa, a ich rozliczenia dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska właściwy ze względu na położenie podmiotu, któremu zostały przekazane zatrzymane okazy.
2.  Okazy, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane do ogrodów botanicznych, ogrodów zoologicznych lub ośrodków rehabilitacji zwierząt.
3.  (uchylony).