[Koszty utrzymania oraz transportu zatrzymanych roślin lub zwierząt] - Art. 62. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 62. - [Koszty utrzymania oraz transportu zatrzymanych roślin lub zwierząt] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  62.  [Koszty utrzymania oraz transportu zatrzymanych roślin lub zwierząt]
1. 
Koszty transportu oraz utrzymywania żywych okazów gatunków chronionych na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1, zatrzymanych przez właściwe organy, ponosi Skarb Państwa, a ich rozliczenia dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska właściwy ze względu na położenie podmiotu, któremu zostały przekazane zatrzymane okazy.
2. 
Okazy gatunków, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane do ogrodów botanicznych, ogrodów zoologicznych, ośrodków rehabilitacji zwierząt lub azyli dla zwierząt.
3. 
(uchylony).