[Delegacja ustawowa - obrączkowanie ptaków] - Art. 55. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 55. - [Delegacja ustawowa - obrączkowanie ptaków] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  55.  [Delegacja ustawowa - obrączkowanie ptaków]

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposoby obrączkowania ptaków, wzory obrączek oraz materiały, z jakich mogą być wykonane obrączki, kierując się potrzebą ochrony ptaków przed niekontrolowanym i niewłaściwym obrączkowaniem.