[Wymagania na stanowisko rzeczoznawcy] - Art. 11b. - Ochrona przeciwpożarowa. - Dz.U.2022.2057 t.j. - OpenLEX

Art. 11b. - [Wymagania na stanowisko rzeczoznawcy] - Ochrona przeciwpożarowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2057 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 października 2022 r.
Art.  11b.  [Wymagania na stanowisko rzeczoznawcy]
1. 
Rzeczoznawcą może być osoba, która posiada:
1)
kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa lub posiada tytuł zawodowy inżynier lub magister inżynier oraz
2)
przygotowanie zawodowe potwierdzone egzaminem złożonym z wynikiem pozytywnym.
2. 
Egzamin potwierdzający przygotowanie zawodowe obejmuje znajomość przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętność stosowania zawartych w nich wymagań i doboru zabezpieczeń przeciwpożarowych stosownie do tych wymagań.