Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.838 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2020 r.
Art.  58. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.