Art. 191. - [Data wejścia w życie ustawy] - Ochrona informacji niejawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.632 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.
Art.  191.  [Data wejścia w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia 2  z wyjątkiem art. 131, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

2 Ustawa została ogłoszona w dniu 1 października 2010 r.