Art. 16. - [Wymagania stawiane pracownikom pionu ochrony] - Ochrona informacji niejawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.632 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.
Art.  16.  [Wymagania stawiane pracownikom pionu ochrony]

Pracownikiem pionu ochrony w jednostce organizacyjnej może być osoba, która posiada:

1)
obywatelstwo polskie, z wyjątkiem pracowników pionu ochrony zatrudnionych u przedsiębiorców;
2)
odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 4 pkt 1;
3)
zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.