Art. 31. - Ochrona granic państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1990 r.
Art.  31. 23

1.
Kto wykracza przeciwko przepisom o ochronie granic państwowych, jeżeli czyn nie jest zagrożony karą surowszą

- podlega karze grzywny do 5.000 złotych.

2.
Orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
23 Art. 31 zmieniony przez art. 7 pkt 15 ustawy z dnia 17 grudnia 1977 r. o morzu terytorialnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U.77.37.162) z dniem 1 stycznia 1978 r.