Art. 26. - Ochrona granic państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1990 r.
Art.  26. 19

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Komunikacji określi w drodze rozporządzenia warunki przelotu obcych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej nad wodami terytorialnymi.

19 Art. 26 zmieniony przez art. 7 pkt 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1977 r. o morzu terytorialnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U.77.37.162) z dniem 1 stycznia 1978 r.