Art. 22. - Ochrona granic państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1990 r.
Art.  22.
1. 16
W wykonywaniu praw zwierzchniczych, gdy wymagają tego względy bezpieczeństwa Państwa, organy ochrony granic władne są na morskich wodach wewnętrznych i wodach terytorialnych:
1)
wezwać każdy statek do zmniejszenia szybkości przepływu, zatrzymania się dla kontroli oraz zastosowania się do wskazanego kursu przepływu,
2)
sprawdzić na zatrzymanym statku wszystkie dokumenty dotyczące statku i ładunku, legitymować załogę statku oraz znajdujących się na statku pasażerów, zbadać ładunek i przeszukać pomieszczenie statku,
3)
zatrzymać statek i zmusić go do zawinięcia do wskazanego mu portu, jeżeli kapitan statku nie zastosuje się do nakazów wymienionych w pkt 1 lub sprzeciwia się czynnościom określonym w pkt 2.
2.
O zatrzymaniu statku należy sporządzić podpisany przez obie strony protokół w dwóch egzemplarzach w języku polskim, z których jeden należy doręczyć kapitanowi statku. Kapitan statku może wnieść do protokołu lub w oddzielnym piśmie swoje zastrzeżenia i uwagi w dowolnym języku.
3.
Jeżeli okoliczności uniemożliwiają natychmiastowe wydanie kapitanowi statku egzemplarza protokołu, należy go przesłać pod adresem wskazanym przez kapitana statku.
16 Art. 22 ust. 1 zmieniony przez art. 7 pkt 9 ustawy z dnia 17 grudnia 1977 r. o morzu terytorialnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U.77.37.162) z dniem 1 stycznia 1978 r.