Art. 21. - Ochrona granic państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1990 r.
Art.  21.
1.
Organy ochrony granic mogą w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi bez uzyskiwania zezwolenia właścicieli i użytkowników gruntów położonych w pasie granicznym w razie konieczności przebywać i poruszać się o każdej porze na tych gruntach oraz przejeżdżać i przechodzić przez pola uprawne w czasie kontynuowania pościgu, jeżeli okoliczności sprawy nie pozwalają na korzystanie z dróg.
2.
Rada Ministrów określi zasady i tryb wynagradzania za szkody wyrządzone czynnościami, o których mowa w ust. 1.