Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1674

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2019 r.

Rozdział  3

Egzamin dyplomowy

§  24. 
1.  W ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia i szkole muzycznej II stopnia egzamin dyplomowy obejmuje:
1) część praktyczną:
a) dla specjalności instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka i wokalistyka jazzowa - polegającą na wykonaniu recitalu dyplomowego w zakresie przedmiotu głównego, którego program umożliwia ocenę poziomu przygotowania zawodowego; dopuszcza się możliwość podziału recitalu na dwie części wykonywane w różnych terminach,
b) dla specjalności rytmika - polegającą na:
prezentacji realizacji zagadnień muzycznych zgodnych z założeniami metody Emila Jaques-Dalcroze'a podczas zajęć rytmiki,
wykonaniu interpretacji ruchowej utworu muzycznego,
przeprowadzeniu zajęć rytmiki, ze szczególnym uwzględnieniem improwizacji fortepianowej,
c) dla specjalności lutnictwo - polegającą na prezentacji instrumentu muzycznego zbudowanego przez ucznia na podstawie własnego lub innego projektu;
2) część teoretyczną z historii muzyki.
2.  Część praktyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, jest dostępna dla publiczności.
3.  Przewodniczący państwowej komisji egzaminacyjnej, o której mowa w art. 44zn ust. 5 ustawy o systemie oświaty, zwanej dalej "komisją dyplomową", może dopuścić udział publiczności w części praktycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c.
§  25. 
1.  W liceum sztuk plastycznych i szkole policealnej plastycznej egzamin dyplomowy obejmuje:
1) część praktyczną polegającą na prezentacji:
a) przygotowanej przez ucznia pracy dyplomowej z zakresu specjalności lub specjalizacji artystycznej, z uwzględnieniem inspiracji, etapów realizacji, zakresu pracy, formy i funkcji, techniki i technologii oraz oryginalnego charakteru pracy,
b) pracy z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby;
2) część teoretyczną z historii sztuki.
2.  Przewodniczący komisji dyplomowej może dopuścić udział publiczności w części praktycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1.
§  26. 
1.  W szkole baletowej egzamin dyplomowy obejmuje:
1) część praktyczną polegającą na wykonaniu:
a) lekcji i układu choreograficznego w technice tańca klasycznego,
b) lekcji i układu choreograficznego w technice tańca współczesnego lub lekcji i układu choreograficznego w technice tańca charakterystycznego;
2) część teoretyczną z historii tańca.
2.  Przewodniczący komisji dyplomowej może dopuścić udział publiczności w części praktycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1.
§  27. 
1.  W szkole sztuki cyrkowej i szkole policealnej muzycznej egzamin dyplomowy obejmuje:
1) część praktyczną polegającą na wykonaniu recitalu dyplomowego, pokazu dyplomowego albo prezentacji pracy dyplomowej z dziedziny odpowiedniej specjalności lub specjalizacji artystycznej, których zakres umożliwia ocenę poziomu przygotowania zawodowego;
2) część teoretyczną z historii dziedziny odpowiedniej specjalności lub specjalizacji artystycznej.
2.  Przewodniczący komisji dyplomowej może dopuścić udział publiczności w części praktycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1.
§  28.  Egzamin dyplomowy w części teoretycznej przeprowadza się w formie ustnej.
§  29. 
1.  Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych objętych egzaminem dyplomowym, nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu dyplomowego, informują uczniów klas programowo najwyższych o zakresie obowiązujących treści nauczania, stanowiących podstawę przygotowywania zadań egzaminacyjnych.
2.  W szkole policealnej nauczyciele przekazują uczniom informacje, o których mowa w ust. 1, przed zakończeniem semestru poprzedzającego semestr, w którym uczniowie mają przystąpić do egzaminu dyplomowego.
§  30. 
1.  W skład komisji dyplomowej wchodzą:
1) przewodniczący komisji;
2) dyrektor lub wicedyrektor szkoły artystycznej, jeżeli nie jest przewodniczącym komisji;
3) nauczyciele prowadzący z uczniami zajęcia edukacyjne objęte egzaminem dyplomowym;
4) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
2.  Jeżeli przewodniczący komisji dyplomowej, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie może wykonywać zadań, dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej powołuje w skład komisji innego nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w danej szkole artystycznej jak przewodniczącego komisji.
§  31. 
1.  Poszczególne części egzaminu dyplomowego przeprowadzają zespoły egzaminacyjne powołane przez przewodniczącego komisji dyplomowej spośród osób wchodzących w skład tej komisji.
2.  W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne.
3.  Przewodniczący komisji dyplomowej powołuje zespoły egzaminacyjne oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu dyplomowego.
§  32. 
1.  Obserwatorami egzaminu dyplomowego mogą być przedstawiciele ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej.
2.  Osoby, o których mowa w ust. 1, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu dyplomowego ani w ustalaniu jego wyników.
§  33. 
1.  Przewodniczący komisji dyplomowej wyznacza nauczyciela zajęć edukacyjnych objętych egzaminem dyplomowym, wchodzącego w skład zespołu egzaminacyjnego, lub zespół egzaminacyjny do przygotowania zadań egzaminacyjnych do części teoretycznej egzaminu dyplomowego.
2.  Zadania egzaminacyjne uwzględniają podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w zakresie danych zajęć edukacyjnych.
3.  W przypadku części teoretycznej egzaminu dyplomowego, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt 2, jedno z zadań egzaminacyjnych zawiera przykład dźwiękowy.
4.  Nauczyciel lub zespół egzaminacyjny przygotowujący zadania egzaminacyjne łączą je w zestawy, tak aby zestaw zadań egzaminacyjnych pozwalał na ocenę wiedzy i umiejętności ucznia.
5.  Zestawy zadań egzaminacyjnych zatwierdza przewodniczący komisji dyplomowej, opatrując je podpisem oraz podłużną pieczątką szkoły artystycznej.
6.  Zestawy zadań egzaminacyjnych przechowuje się w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem.
§  34. 
1.  Egzamin dyplomowy w części teoretycznej trwa nie dłużej niż 60 minut, z których 20 minut uczeń otrzymuje na przygotowanie odpowiedzi.
2.  Uczeń losuje jeden zestaw zadań egzaminacyjnych. Zamiana wylosowanego zestawu zadań egzaminacyjnych na inny jest niedozwolona.
3.  Po wylosowaniu zestawu zadań egzaminacyjnych uczeń nie opuszcza sali przed zakończeniem egzaminu. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Opuszczenie sali przed zakończeniem egzaminu w innych przypadkach jest równoznaczne z odstąpieniem od egzaminu dyplomowego.
§  35. 
1.  Egzamin dyplomowy ocenia się w stopniach według skali, o której mowa w § 7 ust. 1, ustalając odrębne oceny w części praktycznej i części teoretycznej.
2.  W przypadku części praktycznej egzaminu dyplomowego, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz § 26 ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepis § 15 ust. 3.
§  36.  W przypadku części praktycznej egzaminu dyplomowego, o której mowa w:
1) § 24 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustala się odrębne oceny dla poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych dla specjalności rytmika;
2) § 26 ust. 1 pkt 1, ustala się odrębne oceny dla wykonania lekcji i układu choreograficznego w technice tańca klasycznego oraz lekcji i układu choreograficznego w technice tańca współczesnego lub lekcji i układu choreograficznego w technice tańca charakterystycznego;
3) § 25 ust. 1 pkt 1 i § 27 ust. 1 pkt 1, ustala się jedną ocenę części praktycznej, w przypadku gdy składa się na nią kilka części lub pokazów.
§  37. 
1.  Ocenę części praktycznej i części teoretycznej egzaminu dyplomowego ustala zespół egzaminacyjny.
2.  Ocenę proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne. W przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego z uczniem dane zajęcia edukacyjne ocenę proponuje i uzasadnia inny nauczyciel wchodzący w skład zespołu egzaminacyjnego, wskazany przez przewodniczącego zespołu.
3.  Ocenę ustala się jako średnią arytmetyczną ocen proponowanych przez osoby wchodzące w skład zespołu egzaminacyjnego i zaokrągla do pełnych stopni w ten sposób, że ułamkowe części stopni wynoszące mniej niż 0,5 stopnia pomija się, a ułamkowe części stopni wynoszące 0,5 stopnia i więcej podwyższa się do pełnych stopni.
4.  W przypadku części praktycznej egzaminu dyplomowego, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz § 26 ust. 1 pkt 1, każda z osób wchodzących w skład zespołu egzaminacyjnego ocenia ucznia, przyznając punkty według skali, o której mowa w § 15 ust. 3. Liczbę punktów uzyskaną przez ucznia ustala się jako średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez poszczególne osoby wchodzące w skład zespołu egzaminacyjnego i zaokrągla do pełnych punktów w ten sposób, że ułamkowe części punktów wynoszące mniej niż 0,5 punktu pomija się, a ułamkowe części punktów wynoszące 0,5 punktu i więcej podwyższa się do pełnych punktów.
5.  Ocena ustalona z części praktycznej oraz części teoretycznej egzaminu dyplomowego przez zespół egzaminacyjny jest ostateczna.
§  38.  Uczeń zdał egzamin dyplomowy, jeżeli otrzymał:
1) w części praktycznej - co najmniej ocenę dostateczną, a w przypadku części praktycznej, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz § 26 ust. 1 pkt 1 - co najmniej oceny dostateczne, odpowiednio z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych dla specjalności rytmika, wykonania lekcji i układu choreograficznego w technice tańca klasycznego oraz lekcji i układu choreograficznego w technice tańca współczesnego lub lekcji i układu choreograficznego w technice tańca charakterystycznego;
2) w części teoretycznej - co najmniej ocenę dopuszczającą.
§  39. 
1.  Dla każdego ucznia sporządza się protokół z egzaminu dyplomowego zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji dyplomowej oraz poszczególnych zespołów egzaminacyjnych;
3) terminy przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne oraz opis realizacji części praktycznej egzaminu;
6) oceny uzyskane z części praktycznej i części teoretycznej egzaminu, a w przypadku części praktycznej, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz § 26 ust. 1 pkt 1 - wraz z uzyskaną przez ucznia liczbą punktów.
2.  Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji dyplomowej. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.