Przepisy ogólne - Rozdział 1 - Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. - Dz.U.2017.1534 - OpenLEX

Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1534

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2017 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy w szkołach publicznych dla dorosłych, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), zwanej dalej "ustawą - Prawo oświatowe".