Art. 2. - Obywatelstwo polskie. - Dz.U.1951.4.25 - OpenLEX

Art. 2. - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.4.25

Akt utracił moc
Wersja od: 19 stycznia 1951 r.
Art.  2.

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są obywatelami polskimi osoby, które:

1)
posiadają obywatelstwo polskie na podstawie dotychczasowych przepisów,
2)
przybyły do Polski Ludowej jako repatrianci,
3)
uzyskały stwierdzenie swej polskiej narodowości na podstawie: ustawy z dnia 28 kwietnia 1946 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego osób narodowości polskiej zamieszkałych na obszarze Ziem Odzyskanych (Dz. U. R. P. Nr 15, poz. 106), dekretu z dnia 22 października 1947 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego osób narodowości polskiej zamieszkałych na obszarze b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. R. P. Nr 65, poz. 378) lub przepisów, obowiązujących poprzednio w tym przedmiocie.