Obywatelstwa, których posiadanie uprawnia do ubiegania się o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w warunkach określonych w art. 252a ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1247

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie obywatelstw, których posiadanie uprawnia do ubiegania się o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w warunkach określonych w art. 252a ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Na podstawie art. 252a ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519, 185 i 547) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
obywatelstwa, których posiadanie uprawnia cudzoziemca do ubiegania się o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w warunkach określonych w art. 252a ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, zwanej dalej "ustawą";
2)
okres, w którym cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w przypadku, o którym mowa w art. 252a ust. 1 ustawy.
Obywatelstwem, którego posiadanie uprawnia cudzoziemca do ubiegania się o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w warunkach określonych w art. 252a ust. 1 ustawy, jest obywatelstwo Republiki Białorusi.
 Cudzoziemcy, o których mowa w § 2, mogą składać wnioski o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w okresie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 § 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2814) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2024 r.