Art. 11. - Obrót towarowy z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.79.527

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1920 r.
Art.  11.

W zakresie gałęzi gospodarstwa przez siebie przedstawianych-izby Przywozu i Wywozu:

1.
Udzielają pozwoleń na wywóz, względnie na przywóz, w myśl postanowień niniejszej ustawy, w szczególności ustanawiała ceny (art. 14), poniżej których towary na wywóz nie mogą być sprzedawane; zysk wywozowy, warunki płatności, ewentualnie zabezpieczeń, akredytyw i terminy wpłacania waluty (art. 23).
2.
Przedstawiają Głównemu Urzędowi Przywozu i Wywozu wnioski w przedmiocie:
a)
ryczałtów wywozu - najniższego przymusowego i najwyższego dozwolonego
b)
perjodycznego ustalania ryczałtów wywozowych, przeznaczonych dla tranzakcji przez Główny Urząd upoważnione;
c)
oznaczania walut, za które towary mogą być sprzedawane na wywóz;
d)
wysokości opłat i premji wywozowych (art. 18).
3.
Rozdzielają przewidziane w punkcie 2 lit. a) niniejszego artykułu ryczałty pomiędzy poszczególnych wywożących.
4.
Prowadzą statystykę, tak pod względem ilości, jak i wartości przywożonych i wywożonych surowców, półfabrykatów, gotowych towarów oraz środków pomocniczych.
5.
Zbierają wiadomości o cenach i konjunkturach na rynkach zagranicznych i udzielają ich Głównemu Urzędowi Przywozu i Wywozu oraz przywożącym i wywożącym na ich żądanie.
6.
Przedstawiają Głównemu Urzędowi Przywozu i Wywozu szczegółowe sprawozdania z działalności w ustalonych przez Główny Urząd Przywozu i Wywozu okresach czasu.
7.
Sprawują nadzór nad działalnością wywożących i przywożących, którzy obowiązani są ten nadzór Izbom ułatwiać.

Zakres działania okręgowych Urzędów Przywozu i Wywozu.