Art. 449. - [Świadczenie motywacyjne] - Obrona Ojczyzny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.248 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lutego 2024 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  449.  [Świadczenie motywacyjne]
1. 
Żołnierzowi zawodowemu przyznaje się świadczenie motywacyjne po osiągnięciu:
1)
25 lat służby wojskowej, ale nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy - w wysokości 1500 zł miesięcznie albo
2)
28 lat i 6 miesięcy służby wojskowej - w wysokości 2500 zł miesięcznie.
2. 
Świadczenie motywacyjne przyznaje lub odmawia przyznania, w formie decyzji, organ, o którym mowa w art. 470, na czas pełnienia służby w danej jednostce wojskowej.
3. 
Świadczenia motywacyjnego nie przyznaje się żołnierzowi zawodowemu:
1)
który w ostatniej opinii służbowej otrzymał ocenę ogólną niższą niż dobra;
2)
przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne, dyscyplinarne lub o odpowiedzialności zawodowej do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania;
3)
ukaranemu karą dyscyplinarną - do czasu jej zatarcia;
4)
skazanemu wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało warunkowo umorzone - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, art. 456 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5. 
Świadczenia motywacyjnego nie wypłaca się za okres:
1)
korzystania z urlopu bezpłatnego lub urlopu opiekuńczego;
2)
przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, wymienionych w art. 457;
3)
zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania;
4)
zwolnienia od zajęć służbowych w przypadkach, o których mowa w art. 276 ust. 1 pkt 1 i 3-6 oraz art. 284 ust. 1;
5)
innej nieobecności trwającej co najmniej 1 miesiąc kalendarzowy.
6. 
Jeżeli po przyznaniu świadczenia motywacyjnego wystąpią okoliczności, o których mowa w ust. 3 i 5, wstrzymanie wypłaty świadczenia motywacyjnego następuje z dniem zaistnienia tych okoliczności. Wstrzymanie wypłaty świadczenia motywacyjnego następuje w formie dokumentu wydawanego dla celów ewidencyjnych przez organ, który przyznał to świadczenie.
7. 
Do ustalania wysokości świadczenia motywacyjnego przepis art. 435 ust. 3 stosuje się odpowiednio.