Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.4.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 3 stycznia 1922 r.
w przedmiocie obowiązkowego zgłaszania przypadków zachorowania na gryp, połączoną z zapaleniem płuc lub opłucnej.

Na podstawie art. 4 ustawy w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych oraz innych chorób występujących nagminnie, z dnia 25 lipca 1919 r. (Dz. U. R. P. № 67 poz. 402) zarządza się co następuje:
§  1. Przewidziany w wymienionej ustawie obowiązek zgłaszania chorób zakaźnych rozciąga się na wszystkie przypadki grypy (influenzy, hiszpanki), połączonej z zapaleniem płuc lub opłucnej.
§  2. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy.