Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1007

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 czerwca 2020 r.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. 7
7 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz. U. poz. 276), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. 2486 oraz z 2018 r. poz. 378 i 650).