§ 6. - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.228.2265

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2003 r.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.