Art. 9. - Obowiązkowe dostawy mleka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.50.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 1953 r.
Art.  9.
1.
Podstawą ustalania wysokości obowiązkowych dostaw mleka przez gospodarstwa rolne jest obszar użytków rolnych, wyrażony w hektarach fizycznych.
2.
Użytkami rolnymi w rozumieniu niniejszego dekretu są:
1)
grunty orne,
2)
łąki,
3)
pastwiska, z wyjątkiem gromadzkich,
4)
ogrody i sady.
3.
Podstawą ustalania wysokości obowiązkowych dostaw mleka przez gospodarstwa mleczarskie i działki przyzagrodowe członków spółdzielni produkcyjnych jest ilość posiadanych krów.