§ 8. - Obowiązki wytwórcy i importera w zakresie wprowadzania do obrotu środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych oraz ich kontroli seryjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.3.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1967 r.
§  8.
1.
W uzasadnionym wypadku Minister Zdrowia i Opieki Społecznej może zezwolić, aby środek farmaceutyczny (artykuł sanitarny) określony w § 7 ust. 1 podlegał następczej kontroli seryjnej zamiast wstępnej kontroli seryjnej.
2.
Następczą kontrolę seryjną przeprowadza się po wprowadzeniu środka farmaceutycznego (artykułu sanitarnego) do obrotu.
3.
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest ważne przez okres 1 roku, z tym że traci ważność natychmiast w razie ujemnego wyniku następczej kontroli seryjnej.