Art. 23. - Obowiązek społecznego oszczędzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.10.74

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.
Art.  23. 14

1.
Banki, instytucje bądź placówki, przewidziane w art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 1, ustalają:
1)
roczne wkłady oszczędnościowe uczestników funduszu A oraz składki oszczędnościowe tych uczestników w przypadkach częściowego lub całkowitego niewykonania obowiązku, określonego w art. 27 ust. 1,
2) 15
składki oszczędnościowe uczestników funduszu D w przypadkach niewykonania przez płatnika obowiązku pobrania i wypłacenia składek.
2. 16
Władze podatkowe zawiadamiają banki, instytucje bądź placówki, określone w ust. 1, o ustalonych z urzędu zobowiązaniach podatkowych w podatkach dochodowym, gruntowym, nie wyłączając wymierzonych z urzędu zaliczek na podatek dochodowy, jak również domiarów tych zaliczek.
3.
Roczne wkłady oszczędnościowe uczestników funduszu B ustalają właściwe władze podatkowe.
4. 17
Wszelkie decyzje, ustalające i zmieniające rozmiar zobowiązań podatkowych w podatkach dochodowym, gruntowym, powodują odpowiednie ustalenia bądź zmiany w ustaleniach rocznych wkładów (składek) oszczędnościowych uczestników funduszów.
5.
Roczne wkłady oszczędnościowe płatne są w terminach, przewidzianych dla płatności zobowiązań podatkowych w podatkach dochodowym i gruntowym.
14 Art. 23 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. (Dz.U.49.7.42) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1949 r.
15 Art. 23 ust. 1 pkt 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 9 marca 1949 r. (Dz.U.49.21.136) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1949 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a) dekretu z dnia 18 czerwca 1951 r. (Dz.U.51.33.258) zmieniającego nin. ustawę z dniem 18 czerwca 1951 r.

16 Art. 23 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. b) dekretu z dnia 18 czerwca 1951 r. (Dz.U.51.33.258) zmieniającego nin. ustawę z dniem 18 czerwca 1951 r.
17 Art. 23 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. b) dekretu z dnia 18 czerwca 1951 r. (Dz.U.51.33.258) zmieniającego nin. ustawę z dniem 18 czerwca 1951 r.