§ 9. - Obowiązek i sposób pokrywania wydatków przez związki komunalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.51.522

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1927 r.
§  9.
Zarządy związków komunalnych obowiązane są prowadzić dokładną rachunkowość pobranych wpływów i dokonanych wydatków jak również zaległości poborowych i płatniczych.

Najpóźniej w ciągu 4 miesięcy po upływie roku obrachunkowego każdy zarząd związku komunalnego winien złożyć reprezentacji związku do rozpoznania sprawozdanie rachunkowe z wykonania budżetu oraz z wszelkich innych przychodów i rozchodów pozabudżetowych, celem uzyskania pokwitowania (uznania rachunku za rzetelny).