Art. 3. - Objęcie władzy państwowej nad Ziemią Wileńską.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.26.213

Akt utracił moc
Wersja od: 13 kwietnia 1922 r.
Art.  3.

Dotychczasowe ustawy i rozporządzenia, obowiązujące na obszarze Ziemi Wileńskiej w chwili wejścia w życie niniejszej ustawy, pozostają nadal w mocy, o ile niniejsza ustawa inaczej nie stanowi.