Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.39.200

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 1963 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 10 sierpnia 1961 r.
w sprawie objęcia upraw zboża i ziemniaków obowiązkiem planowego odnawiania materiału siewnego w gospodarstwach rolnych.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 16 lutego 1961 r. o hodowli roślin i nasiennictwie (Dz. U. Nr 10, poz. 54) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Obowiązkiem planowego odnawiania materiału siewnego obejmuje się w określonych latach uprawy określonych gatunków zbóż oraz uprawy ziemniaków w gospodarstwach państwowych, spółdzielczych i indywidualnych.
2. Planowe odnawianie materiału siewnego zbóż i ziemniaków polega na stosowaniu kwalifikowanego materiału siewnego, nabytego w określonych gospodarstwach reprodukcyjnych lub placówkach handlowych.
§  2.
1. Decyzje w sprawie obowiązku planowego odnawiania materiału siewnego wydają corocznie na podstawie zatwierdzonego pięcioletniego planu nasiennego:
1) biura gromadzkich rad narodowych - w stosunku do gospodarstw indywidualnych,
2) właściwe do spraw rolnictwa organy prezydiów powiatowych rad narodowych - w stosunku do gospodarstw państwowych i spółdzielczych.
2. Decyzja powinna określać:
1) gospodarstwo objęte w danym roku obowiązkiem odnowienia materiału siewnego,
2) rodzaj ziemiopłodów objęty obowiązkiem odnowienia materiału siewnego (określony gatunek zboża, ziemniaki),
3) gospodarstwo reprodukcyjne bądź uspołecznioną placówkę handlową, w której należy zaopatrywać się w materiał siewny.
3. Decyzje w sprawie objęcia obowiązkiem odnowienia w danym roku materiału siewnego jednostki określone w ust. 1 doręczają zainteresowanym gospodarstwom.
4. 1 Decyzje w sprawie planowego odnowienia materiału siewnego doręcza się:
1) co do zbóż ozimych - przed 15 sierpnia każdego roku,
2) co do zbóż jarych i ziemniaków - przed 15 stycznia każdego roku
§  3. Kontrolę wykonania obowiązku planowego odnawiania materiału siewnego sprawują jednostki określone w § 2 ust. 1.
§  4. Ilekroć w rozporządzeniu niniejszym jest mowa:
1) o biurach gromadzkich rad narodowych - rozumie się przez to również właściwe do spraw rolnictwa organy prezydiów rad narodowych osiedli oraz miejskich rad narodowych w miastach nie stanowiących powiatów i dzielnicowych rad narodowych miast wyłączonych z województw,
2) o powiatowych radach narodowych - rozumie się przez to również rady narodowe miast stanowiących powiaty i dzielnicowe rady narodowe miast wyłączonych z województw.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 4 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1962 r. (Dz.U.63.1.10) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 stycznia 1963 r.