Obecność przedstawicieli organizacji pozarządowych w toku działań związanych z doprowadzeniem cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.534

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 18 kwietnia 2014 r.
w sprawie obecności przedstawicieli organizacji pozarządowych w toku działań związanych z doprowadzeniem cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony

Na podstawie art. 333 ust. 7 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób i termin informowania przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom o przygotowywanym doprowadzeniu cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony, oraz sposób i termin potwierdzania udziału tych przedstawicieli w doprowadzeniu;
2)
sposób dokumentowania przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, o których mowa w pkt 1, przebiegu doprowadzenia cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony, oraz termin przekazywania tej dokumentacji Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.
1.
Organ Straży Granicznej właściwy w sprawie przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, zwany dalej "organem Straży Granicznej", informuje przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się udzieleniem pomocy cudzoziemcom, zwanych dalej "przedstawicielami organizacji pozarządowych", o planowanym doprowadzeniu cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony, zwanym dalej "doprowadzeniem cudzoziemca", nie później niż w terminie:
1)
7 dni kalendarzowych przed planowanym doprowadzeniem cudzoziemca;
2)
24 godziny przed planowanym doprowadzeniem cudzoziemca - w przypadku gdy pozostało do niego mniej niż 48 godzin.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, organ Straży Granicznej informuje jednocześnie przedstawicieli organizacji pozarządowych o terminie i miejscu rozpoczęcia doprowadzenia cudzoziemca.
3.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych składają do organu Straży Granicznej deklarację potwierdzającą udział w doprowadzeniu cudzoziemca, nie później niż w terminie:
1)
5 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o planowanym doprowadzeniu cudzoziemca;
2)
12 godzin od otrzymania informacji o planowanym doprowadzeniu cudzoziemca - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
4.
W przypadku złożenia przez przedstawicieli organizacji pozarządowych deklaracji potwierdzającej udział w doprowadzeniu cudzoziemca w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, organ Straży Granicznej informuje przedstawicieli organizacji pozarządowych o terminie i miejscu rozpoczęcia doprowadzenia cudzoziemca, nie później niż w terminie 24 godzin przed jego rozpoczęciem.
Niezłożenie do organu Straży Granicznej deklaracji potwierdzającej udział w doprowadzeniu cudzoziemca w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3, uważa się za rezygnację przedstawicieli organizacji pozarządowych z udziału w doprowadzeniu cudzoziemca.
W przypadku rezygnacji z udziału w doprowadzeniu cudzoziemca po złożeniu deklaracji, o której mowa w § 2 ust. 3, przedstawiciele organizacji pozarządowych niezwłocznie informują o tym organ Straży Granicznej.
1.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych po zakończeniu doprowadzenia cudzoziemca sporządzają pisemne sprawozdanie z jego przebiegu.
2.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiciele organizacji pozarządowych przekazują Komendantowi Głównemu Straży Granicznej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia doprowadzenia cudzoziemca.
Informacje, o których mowa w § 2 i § 4, oraz sprawozdanie, o którym mowa w § 5 ust. 1, przesyła się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń umożliwiających odczyt i zapis znaków pisma na nośniku papierowym lub za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).