Normy szacunku i ceny wykupu krajowego surowca tytoniowego ze zbioru 1950 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.12.118

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 1950 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU ROLNEGO I SPOŻYWCZEGO
z dnia 1 marca 1950 r.
o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego ze zbioru 1950 r.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy" (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 26, poz. 240 i z 1933 r. Nr 84, poz. 617) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się dołączoną do niniejszego rozporządzenia taryfę wykupu krajowego tytoniu, która określa zasady klasyfikowania i ustalania cen liści tytoniowych, odstępowanych przez plantatorów przedsiębiorstwu "Polski Monopol Tytoniowy" w myśl obowiązujących przepisów.
Ceny ustalone w taryfie wykupowej obowiązują w stosunku do plantatorów, którzy dostarczą tytoń w terminach i ilościach wyznaczonych im przez Polski Monopol Tytoniowy. Plantatorom, którzy nie zastosują się do wyznaczonych im przez Polski Monopol Tytoniowy terminów lub wyznaczonych ilościowych dostaw surowca, wypłaca się za dostarczone liście tytoniowe ceny o 10% niższe od cen ustalonych w taryfie.
1.
Taryfa wykupowa obejmuje tylko te liście tytoniowe, które nadają się do produkcji wyrobów tytoniowych.
2.
Liście i części liści tytoniowych, zanieczyszczone piaskiem, pyłem ziemnym i innymi obcymi domieszkami, niedojrzałe, niedosuszone, zniszczone przez choroby, zmarznięte, rażone pleśnią lub w inny sposób zepsute - klasyfikuje się jako materiał nieużyteczny (nieużytek tytoniowy).
3.
Wiązki liści tytoniowych, w których obok liści użytecznych znajduje się nieużytek, klasyfikuje się jako nieużytek tytoniowy.
4.
Ilość nieużytku tytoniowego ustala się po potrąceniu nadmiaru wilgoci i zanieczyszczeń od ogólnej wagi materiału uznanego za nieużytek tytoniowy. Normalną wilgotność nieużytku tytoniowego ustala się na 19%.
5.
Za każdy 1 kg nieużytku tytoniowego odmian Kentucky i Machorka, który zostanie uznany za nadający się do przerobu na ekstrakt tytoniowy otrzymuje plantator 10 zł.
6.
Nieużytek tytoniowy wszystkich innych odmian oraz odmian Kentucky i Machorka nie nadający się do przerobu na ekstrakt, odbiera się bez wynagrodzenia.
Liście tytoniowe mechanicznie uszkodzone klasyfikuje się w sposób następujący:
1)
liście, których blaszka listna została więcej niż w połowie mechanicznie uszkodzona, odbiera się w najniższej klasie odpowiedniej odmiany tytoniu;
2)
liście tytoni: Trapezund, Tyk-Kułak, Perustica, Hercegowina, Virginia, Puławski Szerokolistny uszkodzone mechanicznie na powierzchni większej niż 1/10, lecz mniejszej niż połowa blaszki listnej, odbiera się w klasie bezpośrednio niższej od tej klasy, do której kwalifikowałyby się w stanie nieuszkodzonym;
3)
liście tytoniu Kentucky klasy pierwszej, uszkodzone mechanicznie na powierzchni większej niż 1/10, lecz mniejszej niż połowa blaszki listnej, odbiera się w klasie drugiej;
4)
liście tytoni cygarowych, odpowiadające wymaganiom klas pierwszej i drugiej, które z powodu uszkodzeń mechanicznych nie nadają się na pokrywy i zawijacze, odbiera się w klasie trzeciej, o ile uszkodzenie nie przekracza połowy blaszki listnej.
Liście tytoniowe uszkodzone przez choroby klasyfikuje się w sposób następujący:
1)
liście, których blaszka listna została więcej niż w połowie uszkodzona przez choroby, uznaje się za nieużytek tytoniowy;
2)
liście, których blaszka listna została więcej niż o 1/3, a mniej niż o połowę uszkodzona przez choroby, odbiera się w najniższej klasie odpowiedniej odmiany tytoniu;
3)
liście, których blaszka listna została nie więcej niż o 1/3 uszkodzona przez choroby, odbiera się w klasie bezpośrednio niższej od tej klasy, do której kwalifikowałyby się w stanie zdrowym;
4)
liście tytoni cygarowych, odpowiadające wymaganiom klas pierwszej i drugiej, których blaszka listna została mniej niż o 1/3 uszkodzona przez choroby, odbiera się w klasie trzeciej.
Liście częściowo zepsute przy suszeniu klasyfikuje się tak jak liście uszkodzone przez choroby.
Zawartość wilgoci wpływa następująco na klasyfikację liści tytoniowych:
1)
przy odmianach Trapezund, Tyk-Kułak, Perustica, Hercegowina, Virginia, Puławski Szerokolistny, Havanna, Geudetheimer i Brasil:
a)
liście zawierające do 18% wilgoci - klasyfikuje się jako liście normalnie wysuszone;
b)
liście zawierające od 18-24% wilgoci - klasyfikuje się normalnie z potrąceniem nadmiaru wilgoci od ogólnej wagi liści;
c)
liście zawierające od 24-28% wilgoci - odbiera się w najniższej klasie odpowiedniej odmiany tytoniu z potrąceniem nadmiaru wilgoci od ogólnej wagi liści;
d)
liście zawierające ponad 28% wilgoci uznaje się za nieużytek tytoniowy.
2)
Przy odmianach Kentucky i Machorka:
a)
liście zawierające do 19% wilgoci - klasyfikuje się jako liście normalnie wysuszone;
b)
liście zawierające od 19 - 25% wilgoci - klasyfikuje się normalnie z potrąceniem nadmiaru wilgoci od ogólnej wagi liści;
c)
liście zawierające od 25 - 30% wilgoci - odbiera się w najniższej klasie odpowiedniej odmiany tytoniu z potrąceniem nadmiaru wilgoci od ogólnej wagi liści;
d)
liście zawierające ponad 30% wilgoci - uznaje się za nieużytek tytoniowy.
Dostarczone do wykupu liście tytoniowe powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
1)
powinny być posortowane według jednakowych odmian tytoniu oraz poszczególnych wymagań klasyfikacyjnych;
2)
powinny być powiązane w wiązki liściem tytoniowym tej samej odmiany i klasy;
3)
wiązki mogą zawierać najwyżej 20 liści.
Pominięcie wymagań, przewidzianych w § 8, wpływa następująco na klasyfikację liści tytoniowych:
1)
wiązki, zawierające liście różnych klas tej samej odmiany, klasyfikuje się według liści najniższej klasy znajdujących się w wiązce;
2)
wiązki, zawierające liście różnych odmian tytoniu, odbiera się w cenie liści Machorki klasy drugiej;
3)
liście tytoniowe powiązane drutem uznaje się za nieużytek tytoniowy;
4)
liście nie prostowane tytoni Trapezund, Tyk-Kułak, Perustica, Puławski Szerokolistny, Hercegowina, Virginia, Havanna, Geudetheimer, Brasil, Kentucky klasy pierwszej i Machorka klasy pierwszej klasyfikuje się normalnie z potrąceniem 10 zł od każdego kg liści nie prostowanych;
5)
wiązki, zawierające więcej niż 20 liści, klasyfikuje się normalnie i potrąca się 10 zł od każdego kg liści.
Za staranne i dbałe rozsortowanie liści w wiązkach i belikach przyznaje się plantatorom dodatek do ceny taryfowej:
1)
według zbiorów, treściwości i kolorów:
a)
przy odmianach Trapezund, Tyk-Kułak, Hercegowina, Perustica, Virginia w klasach

pierwszej i drugiej 15%,

trzeciej 10%,

b)
przy odmianie Puławski Szerokolistny w klasach

pierwszej 15%,

drugiej 10%;

2)
według treściwości, wielkości i kolorów przy odmianach Havanna, Geudetheimer, Brasil w klasach

pierwszej 15%,

drugiej 10%.

Liście żółte, czerwono-żółte, cytrynowo-żółte, treściwe w odmianie Puławski Szerokolistny kwalifikuje się do pierwszej klasy taryfowej dla tej odmiany i przyznaje się 20% dodatek do ceny taryfowej.
1.
Za uwędzenie liści tytoniu Kentucky klas pierwszej i drugiej drzewem twardym otrzymuje plantator 15% dodatku do ceny taryfowej.
2.
Liście tytoniu Kentucky wędzone węglem uznaje się za nieużytek tytoniowy.
1.
Liście odrostowe może plantator produkować tylko za osobnym zezwoleniem.
2.
Liście odrostowe dojrzałe i wysuszone odbiera się w najniższej klasie odpowiedniej odmiany tytoniu.
3.
Liści odrostowych, wyprodukowanych bez zezwolenia lub nie odpowiadających wyżej podanym wymaganiom, nie uznaje się za surowiec tytoniowy. Liście takie podlegają zniszczeniu.
Liście tytoniowe, dostarczone do wykupu z częściami łodyg, odbiera się w najniższej klasie danej odmiany tytoniu z potrąceniem wagi łodyg.
1.
Nasiona tytoniowe dojrzałe, czyste i zdrowe, wyprodukowane na podstawie specjalnego zezwolenia, o energii kiełkowania nie mniejszej niż 40% i o sile kiełkowania nie mniejszej niż 90%, odbiera się według następujących cen za 1 kg nasion:
a)
Trapezund, Tyk-Kułak, Perustica, Hercegowina i inne odmiany tytoni orientalnych - 1.500 zł;
b)
Puławski Szerokolistny, Havanna, Geudetheimer, Brasil i inne odmiany tytoni cygarowych - 1.500 zł;
c)
Virginia - 2.500 zł;
d)
Kentucky - 2.000 zł;
e)
Machorka - 800 zł.
2.
Cenę za nasiona tytoniowe dojrzałe, zdrowe, czyste, o energii kiełkowania nie niższej niż 40% oraz o sile kiełkowania od 70% do 90%, oblicza się w stosunku do wartości nasion podanych w ust. 1.
3.
Nasiona tytoniowe o energii kiełkowania mniejszej niż 40% oraz o sile kiełkowania mniejszej niż 70% i nasiona dostarczone ponad ilość zamówioną odbiera się po 20 zł za 1 kg.
4.
Przez energię kiełkowania bądź siłę kiełkowania należy rozumieć te procentowe ilości nasion, które w jednakowych warunkach będą kiełkowały w ciągu 120 godzin (5 dni) bądź 336 godzin (14 dni).
Rozporządzenie niniejsze stanowi podstawę do wydawania orzeczeń szacunkowych i obliczania należności, przypadających plantatorom od przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy" za tytoń, wyprodukowany w okresie kampanii uprawy tytoniu w roku 1950.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Taryfa wykupowa tytoniu krajowego

Trapezund, Tyk-Kułak
KlasaWymaganiaCena za 1 kg w złotych
KolorTreściwośćManipulacja
ILiście żółte, pomarańczowo-żółte, cytrynowo-żółteTreściwe940
IILiście żółto-brunatne, jasnobrunatne, zielonawo-żółte640
IIILiście brunatne, żółto-zieloneTreściwe i małotreściweProstowane i wiązane w 400
Liście żółte, pomarańczowo-żółte, cytrynowo-żółte, jasnobrunatne, zielonawo-żółteMałotreściwewiązki
IVLiście ciemnobrunatne, zielono-brunatneTreściwe i małotreściwe200
VSpodaki bez względu na kolor i treściwość 50
Liście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałości nie można zaliczyć do klas wyższych i które nie odpowiadają wymaganiom ustalonym dla klas I do IV
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, przydatne do wyrobów

Perustica

KlasaWymaganiaCena za 1 kg w złotych
KolorTreściwośćManipulacja
ILiście żółte, żółto-brunatne, jasnobrunatneTreściwe940
IILiście czerwono-brunatne, brunatne, zielonawo-żółte640
IIILiście żółto-zieloneTreściwe i małotreściweProstowane i wiązane w 400
Liście żółte, żółto-brunatne, czerwono-brunatne, zielonawo-żółteMałotreściwewiązki
IVLiście ciemnobrunatne, zielono-brunatneTreściwe i małotreściwe200
VSpodaki bez względu na kolor i treściwość50
Liście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałości nie można zaliczyć do klas wyższych i które nie odpowiadają wymaganiom ustalonym dla klas I do IV
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, przydatne do wyrobów

Hercegowina

KlasaWymaganiaCena za 1 kg w złotych
KolorTreściwośćManipulacja
ILiście żółte, cytrynowo-żółteTreściwe780
IILiście zielonawo-żółte, jasnobrunatne, żółto-brunatne540
IIILiście brunatne, żółto-zieloneTreściwe i małotreściweProstowane i wiązane w 350
Liście żółte, cytrynowo-żółte, zielonawo-żółte, jasno-brunatneMałotreściwewiązki
IVLiście ciemnobrunatne, zielono-brunatneTreściwe i małotreściwe200
VSpodaki bez względu na kolor i treściwość 50
Liście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałości nie można zaliczyć do klas wyższych i które nie odpowiadają wymaganiom ustalonym dla klas I do IV
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, przydatne do wyrobów

Virginia

KlasaWymaganiaCena za 1 kg w złotych
KolorTreściwośćManipulacja
ILiście żółte, pomarańczowo-żółte, cytrynowo-żółteTreściwe680
IILiście jasnobrunatne, zielonawo-żółte440
IIILiście brunatne, żółto-zieloneTreściwe i małotreściweProstowane i wiązane w 300
Liście żółte, pomarańczowo-żółte, cytrynowo-żółte, jasnobrunatne, zielonawo-żółteMałotreściwewiązki
IVLiście ciemnobrunatne, zielonawo-brunatneTreściwe i małotreściwe180
VSpodaki bez względu na kolor i treściwość 50
Liście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałości nie można zaliczyć do klas wyższych i które nie odpowiadają wymaganiom ustalonym dla klas I do IV
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, przydatne do wyrobów

Brasil Havanna Geudetheimer

KlasaWymaganiaCena za 1 kg w złotych
JakośćManipulacja
ILiście brunatne, oliwkowe, delikatne, elastyczne, dobrze żarzące się, jednolicie zabarwione, nieuszkodzone, średniotreściwe, o szerokości nie mniej niż 18 cmPosortowane według różnic w zabarwieniu, prostowane, wiązane w wiązki340
IILiście brunatne, zielonawo-brunatne, delikatne, dobrze żarzące się, niejednolicie zabarwione, nieuszkodzone, mało i średniotreściwe, o szerokości nie mniej niż 18 cmProstowane i wiązane w wiązki240
IIILiście brunatne, nie odpowiadające wymaganiom klasy I i II, liście żółte170
IVLiście ciemnobrunatne, zielono-brunatne, treściwe i małotreściwe120
VSpodaki bez względu na kolor i treściwość50
Liście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałości nie można zaliczyć do klas wyższych i które nie odpowiadają wymaganiom ustalonym dla klas I do IV
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, przydatne do wyrobów

Puławski szerokolistny

KlasaWymaganiaCena za 1 kg w złotych
KolorTreściwośćManipulacja
ILiście jasnobrunatneTreściwe280
IILiście brunatne, czerwono-brunatneTreściwe małotreściweProstowane i wiązane w 200
Liście jasnobrunatneMałotreściwewiązki
IIILiście ciemnobrunatne, zielono-brunatneTreściwe małotreściwe120
IVSpodaki bez względu na kolor i treściwość 50
Liście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałości nie można zaliczyć do klas wyższych i które nie odpowiadają wymaganiom ustalonym dla klas I do III
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, przydatne do wyrobów

Kentucky

KlasaWymaganiaCena za 1 kg w złotych
KolorTreściwośćManipulacja
ILiście jasnobrunatne, czerwono-brunatne, brunatneTreściweProstowane i wiązane w wiązki240
IILiście ciemnobrunatne, zielono-brunatneTreściwe i małotreściweWiązane w wiązki160
Liście jasnobrunatne, czerwono-brunatne, brunatneMałotreściwe
Spodaki bez względu na kolor i treściwość50
IIILiście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałości nie można zaliczyć do klas wyższych i które nie odpowiadają wymaganiom ustalonym dla klas I i II
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek przydatne do wyrobów

Machorka

KlasaWymaganiaManipulacjaCena za 1 kg w złotych
ILiście duże i średnieProstowane i wiązane w wiązki160
Liście drobne o długości 15 cm od nasady blaszki listnej do wierzchołka50
Spodaki bez względu na kolor i treściwość
IILiście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałości nie można zaliczyć do klasy I
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, przydatne do wyrobów