Przepisy wstępne. - Rozdział 1 - Niektóre obowiązki i uprawnienia pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia. - Dz.U.1974.51.326 - OpenLEX

Rozdział 1 - Przepisy wstępne. - Niektóre obowiązki i uprawnienia pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.51.326

Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 1999 r.

Rozdział  1

Przepisy wstępne.

§  1.
1. 1
Rozporządzenie stosuje się do:
1)
pracowników medycznych i innych pracowników działalności podstawowej,
2)
pracowników technicznych,
3)
pracowników ekonomicznych i administracyjnych,
4)
pracowników gospodarczych i pracowników obsługi

zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach rehabilitacji zawodowej inwalidów oraz zakładach służby zdrowia resortów obrony narodowej, spraw wewnętrznych i sprawiedliwości - zwanych dalej "zakładami służby zdrowia".

2. 2
Przez pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się:
1)
przez pracowników medycznych:
a)
pracowników, którzy ukończyli wyższe studia medyczne lub średnie szkoły medyczne,
b)
pracowników, którzy uzyskali medyczne kwalifikacje zawodowe w trybie przejściowym lub na podstawie odbytego szkolenia zawodowego,
c)
pracowników posiadających inne wykształcenie wyższe lub średnie niż określone pod lit. a) i b), gdy posiadane przez nich kwalifikacje zawodowe mają zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i jeżeli są zatrudnieni na stanowiska, na których te kwalifikacje są wymagane,
2)
przez innych pracowników działalności podstawowej - tych pracowników, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zapobiegawczo-leczniczych, rehabilitacyjnych bądź diagnostycznych.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 20 lutego 1992 r. (Dz.U.92.20.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 marca 1992 r.
2 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 20 lutego 1992 r. (Dz.U.92.20.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 marca 1992 r.