[Przepis przejściowy] - Art. 36. - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej. - Dz.U.2021.706 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Przepis przejściowy] - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.706 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2022 r.
Art.  36.  [Przepis przejściowy]

Do spraw wszczętych i niezakończonych, w tym wniosków o przyznanie statusu centrum badawczo-rozwojowego złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy i nierozpatrzonych, mają zastosowanie przepisy niniejszej ustawy.