Art. 15. - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2474 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2022 r.
Art.  15. 

(uchylony).