[Zadania Rady; posiedzenia i uchwały Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Art. 9. - Narodowa Agencja Wymiany... - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Zadania Rady; posiedzenia i uchwały Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  9.  [Zadania Rady; posiedzenia i uchwały Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej]
1. 
Do zadań Rady należy:
1)
przygotowywanie i przedstawianie Dyrektorowi propozycji kierunków działania i rozwoju Agencji, w tym w perspektywie wieloletniej;
2)
opiniowanie projektów rocznych planów działania Agencji, projektów zmian tych planów oraz projektu rocznego planu finansowego;
3)
opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności Agencji oraz rocznego sprawozdania finansowego Agencji;
4)
dokonywanie okresowej oceny wykonywania planów działania Agencji.
2. 
Rada działa na posiedzeniach.
3. 
Pracami Rady kieruje przewodniczący.
4. 
Rada podejmuje uchwały w celu realizacji zadań określonych ustawą.
5. 
Dyrektor niezwłocznie udostępnia Radzie, na jej żądanie, dokumenty związane z działalnością Agencji.