[Roczny plan finansowy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Art. 29. - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Roczny plan finansowy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  29.  [Roczny plan finansowy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej]
1. 
Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).
2. 
Projekt rocznego planu finansowego Agencji, po zaopiniowaniu przez Radę i zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, jest przekazywany ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.
3. 
Do dnia zatwierdzenia rocznego planu finansowego Agencja działa na podstawie projektu tego planu.
4. 
Dyrektor, w terminie do dnia 31 maja, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki następujące dokumenty dotyczące poprzedniego roku obrotowego:
1)
roczne sprawozdanie finansowe Agencji wraz ze sprawozdaniem z badania;
2)
roczne sprawozdanie z działalności Agencji;
3)
opinie Rady dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji i rocznego sprawozdania z działalności Agencji.
5. 
Rokiem obrotowym Agencji jest rok kalendarzowy.