[Nadzór nad działalnością Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Art. 28. - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 28. - [Nadzór nad działalnością Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  28.  [Nadzór nad działalnością Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej]
1. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki sprawuje nadzór nad działalnością Agencji pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.
2. 
W ramach nadzoru minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki:
1)
zatwierdza roczny plan finansowy i roczne sprawozdanie finansowe Agencji oraz wyraża zgodę na zmianę rocznego planu finansowego Agencji;
2)
sprawuje kontrolę nad Agencją w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092 oraz z 2019 r. poz. 730);
3)
przyjmuje sprawozdanie z działalności Agencji przedstawione przez Dyrektora oraz ocenia na jego podstawie działalność Agencji;
4)
może żądać wglądu do wszystkich dokumentów Agencji.