[Ocena wniosków o udział w programie] - Art. 22. - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - [Ocena wniosków o udział w programie] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  22.  [Ocena wniosków o udział w programie]
1. 
Wnioski o udział w programie podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Regulamin programu może przewidywać przeprowadzenie wyłącznie oceny formalnej wniosków.
2. 
Ocena merytoryczna może być przeprowadzana przez ekspertów zewnętrznych.
3. 
Eksperci zewnętrzni, o których mowa w ust. 2, są powoływani na zasadach określonych przez Dyrektora.