[System teleinformatyczny Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Art. 14. - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [System teleinformatyczny Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  14.  [System teleinformatyczny Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej]
1. 
Agencja prowadzi system teleinformatyczny w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730 i 848), w którym są przetwarzane dane niezbędne do wydania decyzji w sprawie przyznania środków finansowych w ramach programów, o których mowa w art. 17 ust. 2.
2. 
System teleinformatyczny Agencji zapewnia elektroniczną realizację postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 1, w tym składanie wniosków o udział w programie, dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej tych wniosków oraz doręczanie pism i decyzji.
3. 
Składanie wniosków o udział w programie na formularzu elektronicznym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji odbywa się za pomocą konta w systemie założonego dla wnioskodawcy przez Agencję.
4. 
Dyrektor jest administratorem danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym Agencji.
5. 
Dyrektor może zlecić instytutowi badawczemu, nadzorowanemu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, którego przedmiot działania jest związany ze świadczeniem usług w zakresie systemów informacyjnych, administrowanie systemem teleinformatycznym Agencji, zapewniając środki finansowe na ten cel.