Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.240.2063

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2002 r.
§  13.
1. Zaokrąglanie podstaw opodatkowania, z zastrzeżeniem § 14, następuje w ten sposób, że kwoty wynoszące:
1) mniej niż 50 groszy pomija się;
2) 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
2. Zaokrąglanie kwot podatków, z zastrzeżeniem § 14, odsetek za zwłokę, oprocentowania nadpłat, wynagrodzeń przysługujących płatnikom lub inkasentom oraz opłaty prolongacyjnej następuje w ten sposób, że kwoty wynoszące:
1) mniej niż 5 groszy pomija się;
2) 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek groszy.