Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 6 lipca 2005 r.
Zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania oraz należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.
Izba Skarbowa w Białymstoku
PBII/4117 i-13/bz/05

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zażalenia z dnia 25.04.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sokółce nr US.I/415/2-4/JP/2005 z dnia 2005.04.20 uznające stanowisko podatnika za nieprawidłowe, w sprawie dotyczącej zaokrąglania podstawy opodatkowania oraz należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku

- odmawia uchylenia zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 4.02.2005 r. zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sokółce o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie dotyczącej zaokrąglania podstawy opodatkowania oraz należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Według Pana w ustawie o podatku dochodowym nie ma delegacji prawnej do zaokrąglania kwot dochodu do pełnego złotego, a zaliczki na podatek dochodowy do dziesięciu groszy. Natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Sokółce zaokrągla podstawę do pełnego złotego, przez co zaniża bądź zawyża podatek odprowadzany do urzędu skarbowego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokółce stwierdził, iż stanowisko Pana jest nieprawidłowe.

Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokółce udzielił Panu prawidłowej odpowiedzi w takim zakresie, jakiego dotyczyło zapytanie.

W świetle art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) podstawy opodatkowania zaokrągla się do pełnych złotych, a kwoty podatków, odsetek za zwłokę oraz opłat prolongacyjnych do pełnych dziesiątek groszy. Natomiast na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 63 § 2 wyżej powołanej ustawy Minister Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 240, poz. 2063) określił m.in. szczegółowe zasady zaokrąglania podstaw opodatkowania, kwot podatków.

Zgodnie z § 13 wyżej wymienionego rozporządzenia zaokrąglanie podstaw opodatkowania, następuje w ten sposób, że kwoty wynoszące: 1) mniej niż 50 groszy pomija się, 2) 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Zaokrąglanie kwot podatków następuje w ten sposób, że kwoty wynoszące: 1) mniej niż 5 groszy pomija się, 2) 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek groszy.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl