Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.240.2063

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2002 r.
§  1.
1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe zasady naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej;
2) szczegółowe sposoby zaokrąglania podstaw opodatkowania, kwot podatków, odsetek za zwłokę, oprocentowania nadpłat, opłaty prolongacyjnej, oraz wynagrodzeń przysługujących płatnikom lub inkasentom oraz przypadki, w których zaokrąglania nie stosuje się;
3) zakres informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.