Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.165.1373

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
§  3. 4 Opłata prolongacyjna jest naliczana według wzoru:

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:

K - kwotę odroczonego lub rozłożonego na raty podatku, odroczonej lub rozłożonej na raty zaległości podatkowej,

L - liczbę dni, na które odroczono termin płatności podatku lub zapłatę zaległości podatkowej bądź rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej,

S - stawkę opłaty prolongacyjnej,

365 - liczbę dni w roku,

OP - kwotę opłaty prolongacyjnej,

OPpz - kwotę opłaty prolongacyjnej po zaokrągleniu.

4 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.236.1633) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.